Microsoft Corporation 
$ 296.37  $ 0.3400  0.11%  
Amazon.com, Inc. 
$ 2,890.88  $ 38.02  1.33%  
Metaplatforms, Inc. 
$ 308.71  $ 5.54  1.83%  
Tesla, Inc. 
$ 930.00  $ 13.90  -1.47%  
Alphabet Inc. 
$ 2,607.44  $ 5.60  0.22%  
Mastercard Incorporated 
$ 349.42  $ 5.66  -1.59%  
PayPal Holdings, Inc. 
$ 162.17  $ 1.37  -0.84%  
Visa Inc 
$ 201.85  $ 4.08  -1.98%  
Apple inc. 
$ 161.62  $ 0.7900  -0.49%  
Boeing Company (de) 
$ 204.20  $ 1.24  -0.60%  

Disclaimer

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT ENIGE VORM VAN TRANSACTIE

De informatie en diensten op deze website zijn gericht op geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. De aanbiedingen die de gebruiker op onze websites aantreft, zijn echter uitdrukkelijk niet gericht op personen in landen die de verstrekking van of toegang tot de daar geplaatste inhoud verbieden, in het bijzonder niet op Amerikaanse personen zoals gedefinieerd door Regulation S van de US Securities Act van 1933 of internetgebruikers in Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Canada en Japan. Elke gebruiker is ervoor verantwoordelijk zichzelf op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen alvorens toegang te krijgen tot de internetpagina's en deze na te leven.

Wij vestigen in het bijzonder de aandacht op de bijzonder hoge risico's die verbonden zijn aan transacties met warrants, derivaten en afgeleide financiële instrumenten. Handelen met warrants of derivaten is een financiële termijntransactie. Tegenover de aanzienlijke kansen staan ​​overeenkomstige risico's die niet alleen kunnen leiden tot een totaal verlies van het geïnvesteerde kapitaal, maar ook tot verliezen daarbuiten. Om deze reden vereist dit type transactie diepgaande kennis van deze financiële producten, effectenmarkten, technieken en strategieën van effectenhandel. Vraag daarom altijd advies aan een onafhankelijk financieel adviseur. Voor zover we beurs- of economische informatie, prijzen, indices, prijzen, nieuws, marktgegevens en andere algemene marktinformatie op haar websites verstrekken, dient deze informatie alleen om uw onafhankelijke investeringsbeslissing te informeren en te ondersteunen. Hoewel we alle geïntegreerde informatie zorgvuldig controleren, beweren we niet dat de inhoud correct, volledig en actueel is. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze gegevens te controleren. Dit geldt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, voor cursusgegevens uit bronnen van derden.

Deze informatie vormt geen uitnodiging om effecten en afgeleide financiële producten te kopen, aan te houden of te verkopen en vormt geen individuele advies- of informatierelatie. Het vormt geen juridisch, fiscaal of ander advies en kan dergelijk advies niet vervangen. Alvorens een investeringsbeslissing te nemen, dient de gebruiker zich goed te hebben geïnformeerd over de kansen en risico's van de investering. Een positieve prestatie van een financieel product in het verleden kan in geen geval worden beschouwd als een indicatie voor toekomstige opbrengsten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie die door ons betrouwbaar wordt geacht, voor de verstrekte handelsvoorstellen en hun volledigheid. Lezers en deelnemers aan multimedia-evenementen zoals webinars, online seminars, seminars, handelaarpresentaties of lezingen die investeringsbeslissingen nemen of transacties uitvoeren op basis van de gepubliceerde inhoud, handelen uitsluitend op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. De exploitanten van gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van hun sites. Elke aansprakelijkheid van ons voor de inhoud van dergelijke websites is uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

Voordat u aandelen verhandelt en in het bijzonder voordat u hefboomproducten, futures, CFD's, forex en soortgelijke producten verhandelt, moet u zich bewust zijn van de risico's die hieraan verbonden zijn.

CFD's zijn complexe instrumenten en hebben een hoog risico om snel geld te verliezen als gevolg van leverage. Tussen 74-89% van de rekeningen van particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te lopen om uw geld te verliezen. Vanwege de hoge hefboomwerking bij het verhandelen van dergelijke producten, is het risico ook hoger in vergelijking met andere financiële producten. Hefboomwerking (of margehandel) kan tegen u werken, wat resulteert in aanzienlijke verliezen, en voor u, resulterend in aanzienlijke winsten. Succes in het verleden bij het verhandelen van dit soort investeringen is geen garantie voor toekomstig succes. We bieden alleen informatiemateriaal en geen aanbevelingen voor acties van welke aard dan ook. Wij geven geen advies over uw transacties! Beleggingssuccessen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstig succes. Elke belegger is verantwoordelijk voor een goede belastingheffing! Handelen met marge brengt een hoog risico met zich mee en is niet voor iedere belegger geschikt. De hoge hefboomwerking kan zowel tegen u als voor u werken en verhoogt de snelheid waarmee winsten en verliezen worden gegenereerd. Dit betekent dat handelaren hun posities zeer nauwlettend moeten volgen - het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant om hun transacties te controleren. Voordat u begint met handelen, moet u uw beleggingsdoelstellingen, financiële ervaring en risicobereidheid zorgvuldig overwegen. Neem bij twijfel over onze strategieën, analyses of informatie contact op met een onafhankelijk financieel adviseur.

Er is altijd een verband tussen een hoog rendement en een hoog risico. Elke vorm van markt- of handelsspeculatie die ongewoon hoge rendementen zou kunnen genereren, is ook onderhevig aan een hoog risico. Alleen overtollige fondsen mogen worden blootgesteld aan het risico van handelen, en iedereen die niet over dergelijke fondsen beschikt, mag niet deelnemen aan de handel in hefboomproducten, futures, CFD's en valutaproducten en dergelijke. Handelen in valuta en futures of CFD's op marge brengt een enorm verliesrisico met zich mee en is daarom niet geschikt voor elke belegger! Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor verliezen of winsten. Als u nog vragen heeft over deze risico-informatie, neem dan contact op met een onafhankelijk financieel adviseur of een geschikte instantie. Aansprakelijkheid Als gebruikers inhoud plaatsen in de commentaren, discussieforums, zogenaamde streams, chats of blogs en daar advies of investeringstips geven, is de respectieve inhoud uitsluitend de verantwoordelijkheid van de respectieve gebruikers. Wij stellen het medium alleen in technische termen ter beschikking en zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van dergelijke inhoud. In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade die de gebruiker oploopt als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie. Indien de gebruiker schade lijdt als gevolg van verlies van gegevens, zijn wij daarvoor niet aansprakelijk, ongeacht enige betrokkenheid, voor zover de schade zou zijn voorkomen door een adequate, regelmatige en volledige back-up van alle relevante gegevens door de gebruiker. In aanvulling, Broker-Rank, zijn wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten alleen aansprakelijk in geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid of in geval van schending van materiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), dwz verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op wiens naleving de gebruiker regelmatig een beroep kan doen en wiens schending anderzijds de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt. Wij zijn verder aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het ontbreken van gegarandeerde kenmerken en voor andere schade die voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige plichtsverzuim door ons, haar wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. In geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (vgl. clausule 16.3), zijn wij alleen aansprakelijk voor contracttypische, voorzienbare schade als deze werd veroorzaakt door lichte nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de klant gebaseerd zijn op letsel aan het leven, lichaam of gezondheid. Verdere aanspraken op schadevergoeding van de gebruiker zijn uitgesloten. De bepalingen van de Wet productaansprakelijkheid blijven onaangetast. Mocht u naar aanleiding van deze disclaimer nog vragen hebben, neem dan contact met ons of een geschikt kantoor op. Afwijzing van aansprakelijkheid voor elke vorm van analyse De inhoud van deze website is louter informatief en houdt geen rekening met de bijzondere omstandigheden van de ontvanger. Het vormt geen onafhankelijke financiële analyse of financieel of beleggingsadvies. De inhoud van deze website mag niet worden opgevat als een aanbod of verzoek om effecten of anderszins te kopen of verkopen. Beleggers dienen onafhankelijk en professioneel advies in te winnen en hun eigen conclusies te trekken over de geschiktheid van de transactie, met inbegrip van de economische voordelen en risico's. De waarderingen, schattingen en prognoses in dit artikel weerspiegelen alleen de subjectieve mening van de respectievelijke auteur of de geciteerde bron. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, ongeacht rechtsgrond, voor de juistheid, tijdigheid en volledigheid van de verstrekte informatie.